Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE PRIJSOPGAVEN, TRANSACTIES EN LEVERINGEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WASSINK BESTRATINGEN B.V., STADHOUDERSMOLENWEG 200, 7317 AZ APELDOORN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
• Bedrijf: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst sluit met Wassink.
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst sluit met Wassink
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Koop op afstand.
• Koop op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wassink georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
• Koper: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Wassink.
• Wassink: Wassink Bestratingen BV, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, waaronder die tot levering van producten en/of het verrichten van enkele diensten. Afwijking van deze voorwaarden wordt slechts aanvaard door voorafgaande schriftelijke toestemming van Wassink.

Artikel 3. Aanbiedingen
 
1. Alle aanbiedingen en prijslijsten van Wassink, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Koper aan wie zij zijn gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum waarop het aanbod is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.
3. In het kader van door Wassink gedane aanbiedingen aan Koper verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van Wassink. Koper is er voor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven.
4. Wassink is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de termijn waarin de aanbieding geldt, schriftelijk bericht van aanvaarding heeft ontvangen van Koper, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken van de aanbiedingstermijn wordt ontvangen door Wassink komt slechts een overeenkomst tot stand, indien Wassink Koper aldus schriftelijk bericht, danwel indien Wassink feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
5. Alle partijen in het assortiment met de stempel ‘partij en of handelskwaliteit’. Deze materialen dienen binnen 30 dagen na de besteldatum te zijn afgenomen.
6. Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover Wassink een door Koper verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel indien Wassink feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Wassink wordt geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te geven, tenzij Koper binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van ontvangst van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Wassink.

Artikel 4. Levering
Koop op locatie
1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden af magazijn c.q. opslagterrein. Zodra de goederen het magazijn c.q. opslagterrein van Wassink hebben verlaten, zijn de goederen voor rekening en risico van Koper.
2. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Wassink na mondeling of schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen zonder dat hierdoor voor de Koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
3. Wassink spreekt een leveringsdatum met de Koper af, maar nooit een tijdstip.
4. Bij bezorging worden de materialen naast de vrachtwagen gelost tot zover deze kan komen; dit ter beoordeling aan de chauffeur.

Koop op afstand door Consument
1. Bij Koop op afstand door een Consument geldt als plaats van levering het adres dat de Consument aan Wassink kenbaar heeft gemaakt.
2. Bij Koop op afstand door een Consument zal Wassink geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Wassink het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5. Retourneren
1. Goederen die Wassink standaard op voorraad heeft, kunnen worden geretourneerd mits de goederen schoon en onbeschadigd en onverwerkt zijn en in originele verpakking. Retournering dient te geschieden binnen twee weken na levering. Bij retournering dient u de factuur mee te nemen. De Koper heeft bij retournering recht op restitutie van 90% van de koopprijs.
2. De kosten van retournering voor zijn rekening van Koper
3. Partijen, aanbiedingen en materialen die speciaal voor u worden besteld, kunnen niet worden geretourneerd.
4. Geleverde partijen kunnen niet gedeeltelijk worden geretourneerd. Het is derhalve niet mogelijk om producten die na verwerking over zijn te retourneren, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 6. Herroepingsrecht bij Koop op afstand door Consument
1. In afwijking van artikel 5 geldt dat bij Koop op afstand van producten de Consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Wassink bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Wassink retourneren, conform de door Wassink verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Wassink bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen alle kosten van terugzending voor zijn rekening.
5. Indien de Consument de geleverde producten reeds betaald heeft, zal Wassink dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
6. Wassink kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 7. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
7. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Wassink tot stand zijn gebracht c.q. geleverd overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Artikel 7. Prijzen
1. De door Wassink opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
2. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Wassink is gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Wassink toekomende bevoegdheid of een op Wassink rustende verplichting ingevolge de wet, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen, verhoging van importeur- en/of fabrikanten-prijzen. Wassink zal hiervan de Koper mondeling of schriftelijke mededeling doen. Tevens is de Koper in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, evenwel is hij gehouden tot een redelijke vergoeding van de door Wassink gemaakte kosten c.q. het reeds gepresteerde.

Artikel 8. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling á contant of per pin bij order plaatsing of bij aflevering.
2. Indien een levering op rekening geschiedt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
3. Indien Wassink een overeenkomst sluit met een Bedrijf is het Bedrijf bij het uitblijven van (tijdige) betaling zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Wassink zal dan aanspraak maken op een vertragingsrenterente van 2% per maand over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening en buitenrechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% berekend over de hoofdsom en de verschuldigde rente, zulks met een minimum van € 100,00.
4. Indien Wassink een overeenkomst sluit met een Consument, zal Wassink bij het uitblijven van (tijdige) betaling de Consument in gebreke stellen en de Consument in de gelegenheid stellen de factuur alsnog te voldoen binnen veertien dagen na ingebrekestelling. Indien de Consument ook daarna tekortschiet in de nakoming van de verbintenis zal Wassink aanspraak maken op de wettelijk rente en incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Wassink, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Wassink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wassink is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. De aansprakelijkheid van Wassink wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wassink aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wassink toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Wassink is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
5. De aansprakelijkheid van Wassink is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur. De aansprakelijkheid van Wassink is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wassink of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht, opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Wassink gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht toestand op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, stoornissen in het bedrijf van Wassink of in het bedrijf van een van der leveranciers van Wassink, van welke aard dan ook, tenzij de stoornis is te verwijten aan Wassink, danwel voor haar rekening komt.

Artikel 12. Afwijkingen
1. Getoonde showtuinmonsters kunnen qua kleur en structuur afwijken van de te leveren partij.
2. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
3. Bij natuursteen tegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Bij een gezaagde tegel kan de diktetolerantie + of - 2 mm bedragen. De tolerantie t.o.v. de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt + of - 2 %.
4. Siertegels met een vlak en/of gecoat oppervlak kunnen in meer of mindere mate krasgevoelig zijn. Bij donkere tegels vallen krassen meer op, hoe lichter en genuanceerder de tegels hoe minder een kras opvalt. Dit kan nooit reden zijn tot reclamatie.
5. Kleurverschillen, haarlijntjes/ scheurtjes en kalkuitbloeiing zijn natuurlijke verschijnselen, zij vormen nooit een aanleiding tot weigering of reclamatie van de geleverde goederen.

Artikel 13. Garantie
1. De garantie op de geleverde goederen beperkt zich tot de productgarantie, zoals door de producent van de zaak verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
2. Het assortiment van Wassink bestaat uit eerste soort en eerste kwaliteit bestrating. Daarbij heeft Wassink regelmatig partijen in het assortiment met de stempel ‘handelskwaliteit’. Deze materialen voldoen niet aan de kwaliteitseisen voor eerste soort welke gesteld wordt aan de betreffende bestrating. Op producten die worden aangemerkt als “handelskwaliteit” en “partijen” geldt geen garantie.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden.

Artikel 14. Onderzoek en reclamatie
1. De Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen de Koper ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is afgesproken en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 1 week na ontdekking schriftelijk aan Wassink te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de levering te hebben goedgekeurd.
Voor verwerking van de materialen dient de Koper te lezen of er eventueel een specifiek verwerkingsadvies aanwezig is op de pakketten en de door Wassink beschikbaar gestelde INFO brochure/verwerkingsadviezen voor bestrating te raadplegen. Deze worden getekend en afgeleverd bij levering aan de Koper.
2. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de Koper.
3. Op verwerkt materiaal is geen reclamering meer mogelijk. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, toegepast of gewijzigd, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen nooit achteraf reden tot klacht zijn.

Artikel 15. Statiepallets
Wassink kan statiegeld aan de Koper in rekening brengen voor de pallets. De Koper heeft recht op terugbetaling of verrekening van dit bedrag, mits de pallets schoon en onbeschadigd worden geretourneerd. U dient de factuur hiervoor mee te nemen. Er wordt géén statiegeld uitgekeerd indien de pallets onbruikbaar zijn voor hergebruik. Ook pallets waarvoor u geen statiegeld heeft betaald, mogen retour, mits deze bij Wassink vandaan komen.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.